Geen producten (0)

Algemene voorwaarden

 

In het kort …

Levertijd

Wij doen ons uiterste best je bestelling zo snel mogelijk te versturen binnen een termijn van 2 tot 5 werkdagen.

Verzendkosten

Voor transport binnen en buiten Nederland, brengt STYLE BY SNDR verzendkosten in rekening conform de tarieven van een te gebruiken pakkettendienst.

Retourneren

Indien de consument niet tevreden is over de bestelling via onze webshop of per e-mail, kan de consument binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel/de artikelen aangeven dat hij/zij het artikel/de artikelen wenst te retourneren. De consument kan hiervoor gebruik maken van het “Retour Formulier”, ingesloten bij de bestelling. De consument kan ook het herroepingsrecht inroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring. De consument verzendt het (de) te retourneren artikel(en) met de pakbon direct, maar in ieder geval binnen veertien dagen na indiening van het voornoemde formulier of de ondubbelzinnige verklaring, aan STYLE BY SNDR. Mocht de consument de gehele order retourneren dan worden ook de eventuele verzendkosten binnen 14 dagen teruggestort.

Hoe retourneer ik mijn pakket?

  1. Zorg ervoor dat de bestaande sticker niet meer op het pakket zit.
  2. Plak een A4 met ons retour adres op het pakket.
    [retour adres: Tamboerijn 52, 4876BS, Etten-Leur]
  3. Breng je retourpakket naar bijvoorbeeld een POST NL punt en reken het retourpakket af.
  4. LET OP: Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden als een retourpakket niet bezorgd is bij ons of het pakket kwijt is.

Retouradres:
STYLE BY SNDR
Tamboerijn 52

4876BS Etten-Leur

Garantie

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling beschadigd raakt tijdens transport of dat er iets anders gebeurt, waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. We raden u aan dit dan direct aan ons te melden middels een email aan stylebysndr@gmail.com. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorgdragen voor reparatie of vervanging.

Klachten

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar stylebysndr@gmail.com. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Het is voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie. Eventuele kosten voor klachtenafhandeling buiten STYLE BY SNDR om zijn voor eigen rekening.

 

Uitgebreid …

 

Algemene voorwaarden STYLE BY SNDR

Onze algemene voorwaarden zijn conform de richtlijnen van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De rechten van de consument zijn dus goed geborgd.

Artikel 1. Identiteit van de ondernemer

1.1 De identiteit van de ondernemer:

De eenmanszaak STYLE BY SNDR
KvK-nummer: 77417690
BTW-nummer: NL003191572B50
E-mail: stylebysndr@gmail.com

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van STYLE BY SNDR via de webshop zijn deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: “Algemene voorwaarden”) van toepassing. Zowel STYLE BY SNDR als de consument erkennen de juridische geldigheid van elektronische communicatie, zoals tevens bepaald in Europese regelgeving. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de consument geen rechten ontlenen bij toekomstige bestellingen.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling houdt in dat de consument de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

2.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van STYLE BY SNDR zijn vrijblijvend. STYLE BY SNDR behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder maar niet uitsluitend wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2 Getoonde en/of verstrekte samples en modellen, alsmede opgaven van kleuren, maten, en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal, websites of social media van STYLE BY SNDR zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling van de consument door STYLE BY SNDR. Zolang STYLE BY SNDR de bestelling niet aan de consument heeft bevestigd, is er geen overeenkomst tot stand gekomen. Indien de aanvaarding van de consument afwijkt van het aanbod van STYLE BY SNDR, dan is STYLE BY SNDR hieraan niet gebonden. Er is dan geen overeenkomst tot stand gekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3.4 STYLE BY SNDR behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren. Van een dergelijke weigering wordt de consument al dan niet met opgaaf van reden op de hoogte gesteld. Een eventuele reeds gedane betaling wordt in dat geval uiteraard teruggestort op de rekening van de bank- of creditcardmaatschappij waarvan deze betaling afkomstig is.

3.5 Door bij ons te bestellen – via de website dan wel per e-mail – ontstaat een rechtsgeldige koopovereenkomst waarop betaling dient te volgen.

Artikel 4. Prijzen/verzendkosten/betaling/eigendomsvoorbehoud /wanbetaling

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW, tenzij expliciet anders aangegeven.

4.2 Voor transport binnen en buiten Nederland brengt STYLE BY SNDR verzendkosten in rekening. STYLE BY SNDR behoudt zich het recht voor om dit bedrag te conformeren aan de meest actuele tariefstelling voor deze diensten door aanbieders van pakketdiensten.

4.3 STYLE BY SNDR werkt in beginsel door middel van vooruitbetaling (online of vooraf per bankoverschrijving). Na ontvangst van de gehele betaling verzendt STYLE BY SNDR de bestelling van de consument.

Artikel 5. Levering

5.1 STYLE BY SNDR verzendt alle bestellingen in principe binnen 2-5 werkdagen na ontvangst van de bestelling en betaling via een pakketdienst naar het bij bestelling aangegeven afleveradres. Mochten wij hiervan om bepaalde redenen afwijken dan krijgt de consument hiervan per email bericht, dan wel zal hier melding worden gemaakt op de website van STYLE BY SNDR. STYLE BY SNDR kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de dienstverlening van de pakketdienst.

5.2 Als termijnen in werkdagen worden vermeld, worden hiermee alle dagen van maandag tot en met vrijdag bedoeld, met uitzondering van wettelijke feestdagen.

5.3 De aangegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de consument niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor de consument uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

5.4 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Het voorgaande geldt niet als partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken, als er sprake is van overmacht aan de zijde van STYLE BY SNDR of de door haar ingeschakelde derde(n).

5.5 STYLE BY SNDR streeft ernaar de bestelling in één keer te leveren, maar kan de bestelling ook in gedeelten leveren.

5.6 Wij doen ons best om de website zo up-to-date mogelijk te houden. Echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een artikel niet meer leverbaar is. In dat geval neemt STYLE BY SNDR zo spoedig mogelijk contact met de consument op.

Artikel 6. Herroepingsrecht/retournering/garantie

6.1 Na ontvangst door de consument van de bestelde artikelen via onze webshop of per e-mail heeft de consument een bedenktijd zoals beschreven in artikel 6.3.

6.2 Het artikel dient bij ontvangst te worden nagekeken op eventuele fouten, onvolmaaktheden of beschadigingen. Deze dienen binnen 14 dagen na ontvangst door de consument per e-mail aan ons te worden gemeld. Artikelen met een fout, onvolmaaktheid of beschadiging die retour worden gezonden zonder dat er binnen 14 dagen na ontvangst door de consument een melding is gedaan van een foutje, onvolmaaktheid of beschadiging, kunnen niet worden geaccepteerd.

6.3 Indien de consument niet tevreden is over de bestelling via onze webshop of per e-mail, kan de consument binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel/de artikelen aangeven dat hij/zij het artikel/de artikelen wenst te retourneren. De consument dient hiervoor gebruik maken van het “Retourformulier”, ingesloten bij de bestelling en op te vragen middels email aan stylebysndr@gmail.com. De consument verzendt het (de) te retourneren artikel(en) met de pakbon direct, maar in ieder geval binnen veertien dagen na ontvangst aan STYLE BY SNDR. De consument draagt de kosten voor de retourzending.

6.4 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op wat hygiëne betreft gevoelige artikelen.

6.5 Heeft de consument de bestelde artikelen retour gestuurd, dan mag de consument deze omruilen voor een andere maat of het aankoopbedrag inclusief de aan STYLE BY SNDR betaalde verzendkosten terugkrijgen, dit met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.6. Indien de consument een deel van de bestelling houdt, krijgt de consument alleen het aankoopbedrag van de geretourneerde artikelen terug, niet de verzendkosten.

6.6 Wij zullen binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde artikelen de bank- of creditcardmaatschappij, welke gebruikt is tijdens het plaatsen van de originele bestelling, opdracht geven om het reeds betaalde bedrag (inclusief de eventuele standaard verzendkosten) aan de consument te retourneren. Eventuele hogere verzendkosten voor de originele verzending van STYLE BY SNDR aan de consument, waarvoor de consument zelf heeft gekozen, dan de door STYLE BY SNDR aangeboden minst kostbare wijze van standaard levering, worden door STYLE BY SNDR niet vergoed.

6.7 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. Voorwaarde voor het daadwerkelijk gebruikmaken van het herroepingsrecht is dat de betreffende artikelen deugdelijk verpakt, compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de onbeschadigde en originele verpakking geretourneerd worden samen met de pakbon. Indien beschadigingen zijn opgetreden als gevolg van een ondeugdelijke verzendverpakking of indien het poststuk onvoldoende gefrankeerd is, behoudt STYLE BY SNDR zich het recht voor om een retourzending te weigeren.

6.8 Op basis van de wet heeft de consument recht op een deugdelijk product, dat aan de verwachtingen moet voldoen die de consument er redelijkerwijs van mag hebben. Wij zullen een eventueel probleem met de deugdelijkheid van het product zo spoedig mogelijk oplossen. Mocht de oplossing niet aan de verwachting van de consument voldoen dan kan de consument de bestelling, zonder bijkomende kosten, annuleren.

6.9 De in dit artikel bedoelde garantie en het herroepingsrecht vervalt onder andere wanneer:

Het artikel gedragen en/of gewassen is (hiermee wordt niet het passen van de kleding bedoeld); Het artikel door de consument beschadigd is en/of de consument getracht heeft de schade c.q. gebrek te herstellen; De label(s) en/of toebehoren zijn verwijderd of ontbreken; De consument de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructie niet heeft opgevolgd; en/of Het artikel volgens de door de consument verstrekte specificatie(s) is vervaardigd.

Artikel 7. Overmacht

7.1 STYLE BY SNDR heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat STYLE BY SNDR gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan STYLE BY SNDR kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 STYLE BY SNDR is niet aansprakelijk voor indirecte schade. STYLE BY SNDR zal alleen een beroep doen op deze uitsluiting van de aansprakelijkheid indien en voor zover dit wettelijk is toegestaan.

Artikel 9. Diversen

9.1 Indien de consument aan STYLE BY SNDR schriftelijk opgave doet van een adres, is STYLE BY SNDR gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de consument aan STYLE BY SNDR schriftelijk opgave doet van een ander adres waarnaar de bestellingen dienen te worden gezonden.

9.2 Wanneer door STYLE BY SNDR gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene voorwaarden te eisen. De consument kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat STYLE BY SNDR deze Algemene voorwaarden soepel toepast.

9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met STYLE BY SNDR in strijd is/zijn met enig toepasselijk wettelijk voorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door STYLE BY SNDR vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

9.4 STYLE BY SNDR is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 10. Klachtenregeling

10.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij STYLE BY SNDR, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

10.2 Bij STYLE BY SNDR ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door STYLE BY SNDR binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

10.3 De consument geeft STYLE BY SNDR in ieder geval 4 weken de tijd om de klacht in onderling overleg op te lossen. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling, zoals beschreven in artikel 10.5.

10.4 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot STYLE BY SNDR (stylebysndr@gmail.com). STYLE BY SNDR zal de klachten behandelen als beschreven in artikel 10.2. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel STYLE BY SNDR als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

10.5 Een klacht schort de verplichtingen van de consument niet op, tenzij STYLE BY SNDR schriftelijk anders aangeeft.

10.6 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door STYLE BY SNDR, zal STYLE BY SNDR naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen, repareren of terugbetalen.

Artikel 11. Toepasselijk recht

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12. Privacy

12.1 Alle persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling. De gegevens zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

 

 

 

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.

Facebook Twitter Linkedin